ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА WWW.LIONTOYS.BG

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

www.liontoys.bg   предлага изделия, изработени от дърво и предназначени за деца.Уебсайтът www.liontoys.bg предлага разнообразни стоки и комбинации от продукти, като част оттях се изработват по поръчка на потребителите купувачи. Собственик и администратор на уебсайта www.liontoys.bg е „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 206444359 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3. Някои от предлаганите в сайта продукти са обект на авторско право и представляват интелектуална собственост – описания на продуктите, логото на уебсайта, както и неговия дизайн. Следва да се вземете предвид, че настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на сключен договор за продажба между
потребители в социалните мрежи – като купувачи, и „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – като продавач, в това число и при приети поръчки от страниците на www.liontoys.bg във фейсбук.

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1 Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на www.liontoys.bg, както и във фейсбук страницата, създадени и управлявани от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.
Чл. 2 Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате www.liontoys.bg, респективно страницата ни във фейсбук. В случай че не сте съгласни с Общите условия, следва да не използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Чл. 3 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД администрира сайта www.liontoys.bg
Чл. 4 Можете да се свържете с „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по следния начин:

 •  Tелефон за контакти: +359 894 019 367
 •  E-mail адрес: dfengineering21@gmail.com
 •  Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3

III.ДЕФИНИЦИИ
Чл. 5 Клиент / Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.liontoys.bg, респективно фейсбук страницата ни по какъвто и да е начин, включително като ги разглежда. Търговец / Продавач е „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Чл. 6 Акаунт – раздел от www.liontoys.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.
Чл. 7 Сайт означава сайт, намиращ се на следния уеб адрес: www.liontoys.bg, както и страницата ни във фейсбук. Под използвания линк: www.liontoys.bg в настоящите Общи условия, потребителите следва да разбират, че последните са обвързващи и в случаите, в които сме получили поръчка  посредством други канали за продажба, а именно: телефон или социални мрежи.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Чл. 8 Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта и фейсбук страницата за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Lion Toys или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.
Чл. 9 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и лицето
публикуващо информацията.
Чл. 10 При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
Чл. 11 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

V.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 12 Общите условия на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД са задължителни за всички потребители и клиенти на www.liontoys.bg или клиенти от фейсбук страницата на дружеството.
(1) Всяко използване нa www.liontoys.bg, респективно на страницата ни във фейсбук, означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребите на Сайта.
(3) „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите
условия на www.liontoys.bg при всяко нейно ползване.
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.liontoys.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Чл. 13 www.liontoys.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.liontoys.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
Чл. 14 Характеристиките или цените на продуктите, описани в www.liontoys.bg, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.liontoys.bg предварително се извинява на своите потребители.
Чл. 15   www.liontoys.bg  може да съдържа линкове към други сайтове. Уебсайтът www.liontoys.bg не носи отговорност за политиката на поверителност
на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

VI.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Чл. 16 Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през www.liontoys.bg като направи поръчка по електронен път.
(1) За тази цел следва да изберете продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество и да кликнете върху „Добави в кошницата“ или да се свържете с нас чрез електронната ми форма за контакти;
(2) www.liontoys.bg ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД прави по електронен път (имейл) или
по телефона.
(3) Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи www.liontoys.bg уведомява за това
Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
(4) За да направите Поръчка в сайта, не е задължително да имате регистрация.
(5) С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и че сте пълнолетни.
(6) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
(7) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.
(8) Предмет на договора за покупко-продажба е продукт, предлаган в интернет страницата на www.liontoys.bg, като в листинга /обявата/ на конкретния продукт са изрично посочени: вид на продукта, материал, от който е изработен, основни характеристики като размер, ориентировъчно
тегло и др.. Всеки от продуктите, налични в уебсайта притежава законова гаранция за съответсвие на стоката за срок от 1/една години/.

VII.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
Чл. 17 Достъпът до www.liontoys.bg с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.

(1) www.liontoys.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне,че това би било в ущърб на www.liontoys.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на www.liontoys.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.liontoys.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Чл. 18 Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с www.liontoys.bg на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от www.liontoys.bg или игнорирани.
Чл. 19 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.
Чл. 20 www.liontoys.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.
Чл. 21 Всички цени на стоките и/или услугите на www.liontoys.bg са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закона за данъци или такси.
Чл. 22 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
Чл. 23 Плащането с карта към www.liontoys.bg се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова www.liontoys.bg препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани  от www.liontoys.bg
Чл. 24 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

VIII.ПОРЪЧКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.
Чл. 25 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.liontoys.bg във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
Чл. 26 С изпращането на поръчката клиентът / потребителят разрешава на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка и сключения Договор.
Чл. 27 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.
Чл. 28 Анулирането на поръчката от страна на продавача и/или купувача не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 •  неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при
  онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по
  сметка на продавача при онлайн плащания;
 •  предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.
  В този случай продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за
  невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката;

Чл. 29 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има право да върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други безщетения, в случай че не са налице хипотезите на раздел IX от настоящите Общи условия. Клиентът / потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продуктите, предлагани от www.liontoys.bg  в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилага за продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл.36 и чл. 37 от настоящите Общи условия.
(2) Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД фактура и или касова бележка на адрес: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3, като междувременно уведоми продавача за това на www.liontoys.bg или на телефон +359 894 019 367.
(3) Клиентът следва да върне Продукта(-ите) и като попълни формуляра, чийто образец е виден непосредствено след настоящата алинея, както и публикуван в сайта. Клиентът следва да приложи същия към пратката, която връща и да го изпрати на някой от адресите (физически или електронни) за контакт с „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. В зависимост от избраната от купувача куриерска услуга, куриер ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента, а последният ще заплати куриерската услуга, респективно клиентът ще достави стоката до офис на куриера – отново за своя собствена сметка.
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 206444359 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. Лазар Мaринчешки 3
С настоящия формуляр уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на
следните стоки/услуги: …………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
oт………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/
Продажната цена на поръчката е заплатена от мен по следния начин
………………………………………(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.
/Дата/………………………………………
Подпис на потребителя………………………………

(4) Правото на отказ ще бъде уважено от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД единствено ако наред  със спазването на срока за отказ, фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането,Потребителят / Купувачът осигури
връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид, зацапани и прочее.
Чл. 27 (1) www.liontoys.bg се задължава да възстанови платената сума по договора, сключен от разстояние, от който клиентът / потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт на адреса, посочен от Продавача в чл.
26, ал. 2 и след предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента.
(2) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
Чл. 28 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 30 . Цялото съдържание, присъстващо в www.liontoys.bg, а именно – логото, изобразяващо надписа Lion Toys, в едно с фигурките към него, надписи и изображения, както и описания към продуктите са собственост на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или на трети лица, от които „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е получило съгласие за възпроизвеждане.
Чл.31 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със сайта www.liontoys.bg и продуктите в него.
Чл. 32  Определени продукти, изложени в сайта www.liontoys.bg са със собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, респективно на трети лица, с които „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД има сключен договор. Тези дизайни представляват обект на авторско право и интелектуална собственост и са предмет на защита от българското законодателство.
Чл. 33 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на www.liontoys.bg, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Чл. 34 Всеки продукт, изложен в www.liontoys.bg, отговаря на европейските и националните изисквания, касаещи съответните продукти и по-конкретно тяхната безопасност. „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съхранява цялата налична документация, удостоверяваща съответствието.
Чл. 35 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично съгласие от страна на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
(2) Електронният магазин www.liontoys.bg дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.liontoys.bg.
(3) Забранява се копирането на текстове от www.liontoys.bg поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Онлайн магазин за изделия от дърво, предназначени за деца – www.liontoys.bg, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина www.liontoys.bg
Чл. 36. „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД притежава авторско право върху съдържанието на уебсайта www.liontoys.bg, включително и не само върху описанията на продуктите и рекламното съдържание, публикувано от името на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, респективно от името на уебсайта www.liontoys.bg.

X.СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Чл. 37 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на
клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
Чл. 38 Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвеждат серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него.
Чл. 39 Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане “капаро” на стойност не по-малка от
50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато между страните е уговорено друго.

XI. РЕКЛАМА
Чл. 40 В момента, в който клиентът / потребителят си създаде акаунт в платформата и или направи поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Това съгласие може да се изрази и без да е необходима регистрация на потребителя. И в двата случая е необходимо Потребителят изрично да изрази своето съгласие за получаването на рекламни съобщения.
Чл. 41 Отказа си от получаване на рекламни съобщения клиентът / потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по какъвто и да е
друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер +359 894 019 367, по пощата на гореописаните адрес за кореспенденция или по имейл: dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg .
Чл. 42 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за покупка от разстояние.

XII.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
Чл. 43 Цените на стоките и услугите, обявени в www.liontoys.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената на посочената доставка може да бъде промяняна в зависимост от избраната услуга, куриер, както и
от естеството на поръчката. Промяната може да доведе до допълнителни разходи, които се покриват от потребителя купувач.
Чл. 44 Начинът на плащане на сайта е чрез наложен платеж или банков превод. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от www.liontoys.bg на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат
при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.
Чл. 45 Клиентът / Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава.
Чл. 46 Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предоставя фискален бон за извършената продажба и полученото в брой плащане, респективно възлага това на куриерска услуга, предоставяща услугата „Пощенски превод“.
Чл. 47 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
Чл. 48 Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем
възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.
Чл. 49 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта www.liontoys.bg.
Чл. 50 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

XIII.ДОСТАВКА НА СТОКИ
Чл. 51 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на www.liontoys.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. Разходите за доставка на поръчката се поемат от клиента, а в някои случаи при поръчки над определена стойност – от търговеца. И в двата случая това е изрично упоменато при реализирането на поръчка през уебсайта.
(2) Срокът на доставка на поръчка, когато същата не е изработена по желание на клиента, е 7 /седем/ работни дни от получаване на потвърждение от страна на продавача, че поръчката е приета. Когато потребителят е заявил, че желае изработка на продукт по индивидуална поръчка, както и в случаите на поръчка на ръчно изработен продукт или продукт, който не е в наличност, изпълнението на договора, в това число и доставката на продукта се уговарят между страните и е връзможно изпълнението на поръчката, респективно нейната доставка, да надхвърля срокът по първото изречение на настоящата алинея.
Чл. 52 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл адрес: info@liontoys.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
Чл. 53 www.liontoys.bg ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, www.liontoys.bg предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи посредством обяви, описани на подходящия за това език. В случай че потребител желае конкретна стока от сайта www.liontoys.bg да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и да изрази това свое желание.
Чл. 54 . Цените за доставка са ориентировъчни и могат да са предмет на изменение, в зависимост от избрания куриер, обемът на  поръчката, местоназначението и други обстоятелства.
Чл. 55 При предаване на стоката, Купувачът / Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.
Чл. 56 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
Чл. 57 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.liontoys.bg е освободен от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за  доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Чл. 58 „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XIV.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 59 (1) Продавачът предлага всички стоки на www.liontoys.bg с 1-годишна законова гаранция за съответствие на стоката с договора съгласно действащото законодателство съгласно чл. 112 и следващите от Закона за защита на потребителите. При подобно несъответсвие потребителя има
право на рекламация за всяко несъответсвие на потребителската стока с договора, проявено след доставката и открити при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията на продукта. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
(2) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба купувачът има право да предяви рекламация в писмен вид, като поиска от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в 1-месечен срок, като потребителят може да избира между
извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. За предявяване на рекламацията потребителят следва да попълни Формуляр за рекламация, валиден на сайта, както и по-долу в настоящите Общи условия, и да изпрати рекламацията на посочения адрес за кореспонденция на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или по посочения имейл. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, свързани с поръчката, както и тези, на които се основава претенцията, а именно:
• касова бележка или фактура;
• протоколи, снимки или актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката
или услугата с договореното – ако са налични;
• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(3) Срокът на гаранцията започва да тече от момента на доставка на потребителската стока. Той спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(4) Несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката, нейното използване от
потребителя или на характера на несъответствието.
(5) Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
(6) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
(7) В случай че след изтичането на 1-месечен срок от предявяване на рекламацията потребителят не е удовлетворен от разрешването й, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената. Потребителят няма това право, в случай че „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД се е съгласи да замени продукта с нов или да поправи стоката в рамките на 1-месечния срок от предявяване на рекламацията, както и когато несъответствието е незначително.
(8) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране напотребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.
(9) „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворило три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията /1 годинa/ е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(10) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(11) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга,съответстваща на договореното, „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(12) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 60 Ако „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описана в предходните алинеи, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Чл. 61 Продавачът ще използва данните, предоставени от купувача, респективно въведените в неговия акаунт при попълването и издаването на гаранционния сертификат, когато „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е информирал в страницата си, че предоставя допълнителна търговска
гаранция, извън законовата гаранция, посочена в предходните разпоредби.
Чл. 62 Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

XV.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 63 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от продавача с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

XVI.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Чл. 64 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от клиента, в раздел коментари. Написаното може да бъде както положително, така и отрицателнои трябва да се отнася за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.В определени случаи възможност за коментари не е предвидена.
Чл. 65 Всеки клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
• да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
Чл. 66 Когато клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на www.liontoys.bg .Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от www.liontoys.bg само след проверка от страна на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Чл. 67 В случай, че „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.
Чл. 68 Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, купувачите имат на разположение формуляра за упражняване на право на рекламация. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и- мейл. Формулярът може да копирате от тук:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
До „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 206444359, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. Лазар Маринчешки 3.
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на…………../
Получено на…………,./
Поръчано от ………………………………………………………………………………… (опишете името, имейла или други данни, посредством които сте направили поръчката)
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки / подчертайте предпочитаната опция/:
1.Възстановяване на платената сума
2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3.Отбив от цената
4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и чл.114 от Закона за защита на потребителите
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1.Извършване на услугата в съответствие с договора
2.Отбив от цената
3.Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1.касова бележка или фактура;
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………

XVII.ОТГОВОРНОСТ
Чл. 69 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XVII.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 70 Съгласно Общия регламент относно защитата на данните и българското законодателство „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е Администратор на личните данни.
(1) „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
(2) Целта на събирането на данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техните акаунти, уведомяването на купувачите относно статуса на поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на стоките и услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента.
(3) За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни или наличие на договор между страните.
(4) Всеки купувач има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните данни на личните му данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване.
(5) За да упражни правото си купувачът следва да се свърже с по някой от посочените в т.2.3. начини.
(6) Купувачът се съгласява и разрешава на www.liontoys.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато за изпълнение на сключения между потребителя купувач и търговеца продавач, такова предоставяне е необходимо.
(7) „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и Закона за защита на личните данни. Политиката
е видна на уебсайта www.liontoys.bg .
Чл. 71 Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 72 Спорове, възникнали между „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните  не са уговорили друго.
Чл. 73 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XIX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Чл. 74 Органите, регулиращи дейността на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakt i
•тел: 0700 111 22
• email: info@kzp.bg
•адрес: гр. София, пл. Славейков, No4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
•Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
•тел: 02/91-53-518•email: kzld@cpdp.bg
•адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2