Политика за личните данни

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица и е неразделна част от Общите условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате www.liontoys.bg , както и да правите поръчки към нас от страници в социалните мрежи и  да сключвате договори с  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 206444359 представлявано от Иванка Добринска,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 01.09.2021 г.
Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.
С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока в сайта   www.liontoys. bg , социалните мрежи, в т.ч. и в страницата на дружеството във фейсбук и мобилните версии и приложения (наричани всички за краткост “Сайта”), „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 206444359 представлявано от Иванка Добринска,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт и приложението, както и при закупуването на нашите продукти от  www.liontoys.bg , както и от социалните мрежи, в това число и от нашата фейсбук страница.
„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД обработва лични дани и от запитвания, отправени от Вас към нас . При обработването на лични данни  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, без предварително дружеството да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е поело, и което дава право на  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
1. I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка със сключване и изпълнение на договори  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта / Страницата без регистрация;
(б)физически лица, ползватели на Сайта/ Страницата с регистрация, като потребители/клиенти;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, респективно сайта   www.liontoys.bg и в социалните мрежи.
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;
(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за продажба от разстояние; Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.
II. Лични данни, които обработваме:
1. Лични данни, които Вие ни предоставяте:
Невъзможно е да Ви предоставим Услугите, да сключим договор с Вас и да го изпълним, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате  възможностите за сключване на договор за продажба от разстояние, предоставяни чрез Сайта www.liontoys.bg или фейбсук страницата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор– три имена, имейл адрес, адрес за доставка, телефон за контакт, вашата информация за плащане и евентуално при регистрация – парола.
В случай че предоставяте Ваши лични данни на  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД посредством Viber, Skype, Facebook страницата –   или друга платформа / социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила  преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения. Що се касае до действията по обработка на лични данни от страна на „„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, настоящите правила се прилагат и за посочените платформи.

 •  Обработка на коментари и публикации – Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за
  безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може
  да проследи самоличността Ви.
 • Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси,
отправени в комуникация към  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, постъпила чрез електронни форми в
Сайта, чрез обаждания към  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, чрез изпращане по регулярна или
електронна поща, „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съхранява и обработва тази информация, както и
резултата от това обработване.

 •  Специални категории (чувствителни) данни
  Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на
  специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10
  – от Регламента тук)

2. Лични данни, които са свързани с процеса на ползване на Сайта
В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго
устройство, което използвате. Тази информация може да включва следното:

 •  идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
 •  информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.
 •  информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час.

3. Лични данни, които получаваме от трети страни:
Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си в нашия уебсайт със съответната социална мрежа. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. разглежданото от Вас съдържание, желаното от Вас съдържание и информация за рекламите, на които сте били показани или сте кликнали и т.н.). Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Това свързване на профил от социална мрежа с регистрация в нашия уебсайт се осъществява, в случай че Вие кликнете върху връзка, предоставена за създаване на Регистрация в нашия уебсайт чрез включване в социалните медии, като по този начин Вие доброволно установявате връзка със съответния сайт за социални медии.
Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните
данни на физическите лица.
Освен това поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя. Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

4. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Сайта  www.liontoys.bg се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 •  За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 •  За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 •  За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 •  Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
 •  Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

4. Бисквитки
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:
Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставяне на услуги чрез Сайта – www.liontoys.bg  и социалните мрежи, а именно сключване на договор за продажба от разстояние. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно Вашия профил и нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг
съобразно Вашите интереси и да открием, смекчаване и разследване на измамни или незаконни дейности.
„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 •  сключването на договора за покупко-продажба от разстояние между Вас и „ДФ
  ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД посредством www.liontoys.bg  или социалните мрежи- изискваме
  вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас,
  съответно, за да Ви изпратим поръчката;
 •  защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица
  и www.liontoys.bg .
 •  изпълнението на законови задължения на „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 •  изпълнение на сключения договор/поръчката Ви (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции);
 • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи – само когато сме получили изрично съгласие от Вас за това;
 • предоставянето на услуги, които поискате от нас;
 • регистрацията Ви на уебсайта или приложението (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);
 • администрирането на уебсайта и приложението;
 • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт, приложението и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт, App и/или магазини;
 • администриране на всички състезания/томболи/игри на лотариен принцип, провеждани от „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
 • измерване и анализиране на нашата реклама;
 • отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
 • поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);
 • оценяване и обработване на Вашата заявка за работа.
 • да се свържем с Вас относно профила Ви, да отстраняваме проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения.
 • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение (като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание) Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на   „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или на www.liontoys.bg  и/или трети лица, което е свързано с:
  • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
  • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
  • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги и изпълнение на сключените договори;

осъществяване и закрила на правата и законните интереси на www.liontoys.bg , включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения към държавата, както и при евентуално постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие изискваме от Вас, когато желаем да обработим Ваши лични данни, без да е налице законово задължение или легитимен интерес за „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Обикновено такова съгласие изискваме, когато желаем да Ви предложим информиране за нови промоции, продукти и др.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на
закона. Щe зaдъpжим личнaтa Bи инфopмaция зa пepиoд, нeoбxoдим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa „Πoлитиĸa зa зaщитa нa личнитe дaнни“, ocвeн aĸo пo зaĸoн нe ce изиcĸвa дa я зaдъpжим зa пo-дълъг пepиoд. Cпopeд видa дaнни и цeлитe, зa ĸoитo ca cъбpaни, e oпpeдeлeн cpoĸ зa cъxpaнeниe, c изтичaнeтo нa ĸoйтo инфopмaциятa ce изтpивa oĸoнчaтeлнo.
Ще запазим предоставената от Вас лична информация при регистрирането на акаунт на нашия уебсайт или приложение, стига тази сметка да остане в сила. В случай на контакт с отдела за обслужване на клиенти, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.
При извършване на покупка чрез нашия уебсайт, социални мрежи или приложение ще запазим определена ограничена лична информация, като например вашето име, имейл адрес и пощенски адрес, докато не поискате от нас да актуализираме или изтрием тези данни с цел проследяване на
нашата комуникация, контрол на работата ни, както и евентуална защита при съдебен спор. Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период. Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да
прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след вас сте затворили профила си.
Архивиране (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на архивиране на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички архивирани копия е
30 дни.
V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?
„ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, респективно www.liontoys.bg  не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.
Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск. Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.
Нашият уеб сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете
тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.
Нашият сайт използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и „бисквитките“ ще бъдат инсталирани на вашата машина. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google,
но личните данни  в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате).Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

 VI. Вашите права по отношение на личните данни
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 •  Право на информираност.
  Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.
 • Право на достъп.
  Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
 • Право на коригиране.
  Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
  Вие имате право да поискате изтриване на данни чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност., освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Закриване на акаунт.
  В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.След закриване на акаунта всички данни се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта.

Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.
С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 •  Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
  Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Можете да отправите молба чрез имейл до   dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с
  молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
 •  Право за уведомяване на трети лица.
  В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg  или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
 •  Право на преносимост на данните.
  Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че
  обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Искане в този смисъл можете да изпращате чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
  Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.
 •  Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.  При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.
 •  Право на оттегляне на съгласие.
  Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Оттеглянето можете да направите чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност. При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
 •  Право на възражение.
  Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. Моля отправете Вашето искане чрез имейл dfengineering21@gmail.com / info@liontoys.bg или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.
 •  Право на жалба до надзорен орган.
 • Вие имате право да подадете жалба срещу „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, www.liontoys.bg си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или
  предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята
www.liontoys.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама
и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни
С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти/потребители/съконтрахенти, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти. Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определила Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни. За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

1. Политика за използване на „бисквитки“
Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е приела и Политика за използване на „бисквитки“, публикавана и достъпна както на сайта  www.liontoys.bg , така и в страницата ни във фейсбук.

Контакти
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, чрез следните форми за контакт:

 •  „ДФ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД , ЕИК 206444359
 •  Отговорно лице по защита на личните данни: Иванка Добринска
 •  Tелефон за контакти: +359 894 019 367
 •  E-mail адрес: dfengineering21@gmail.com
 •  Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 3